ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VTBO ONTWIKKELING

Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: VTBO: de firma VTBO Ontwikkeling, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Afnemer: de natuurlijke, bedrijfs- of beroepsmatige wederpartij van VTBO. Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen VTBO en Afnemer waarbij VTBO zich verplicht aan Afnemer Programmatuur te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding. Gebruiksrecht/Licentie: het door VTBO op grond van de Overeenkomst aan Afnemer verstrekte recht om, met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, Programmatuur in zijn organisatie/bedrijf/huishouden te doen gebruiken door categorieën en/of (ten hoogste) aantallen gebruikers als omschreven in artikel 9 lid 2 & artikel 10 lid 2. Inzake licentie als omschreven in artikel 9 lid 1 & artikel 10 lid 1. Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeldt in de opdrachtbevestiging. Programmatuur: de in de Overeenkomst bepaalde computerprogramma(„s) en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie en dongle. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van VTBO.

Artikel 2. Algemeen 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen VTBO en Afnemer waarop VTBO deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met VTBO houdt in dat Afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met VTBO, voor de uitvoering waarvan door VTBO derden dienen te worden betrokken. 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VTBO en de Afnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 4. Indien VTBO niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VTBO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen. 5. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze bepalingen. 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden. 9. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst 1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per bestelformulier, brief, fax of e-mail. 2. De Overeenkomst tussen VTBO en Afnemer komt onder voorbehoud van acceptatie door VTBO tot stand door overmaking van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van VTBO, het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij VTBO en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door VTBO. De Overeenkomst komt hierbij definitief tot stand na acceptatie van de bestelling door VTBO. VTBO is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VTBO dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 3. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht deze Voorwaarden. 4. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door VTBO kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van Afnemer langs elektronische weg is geplaatst. 5. Op VTBO rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Afnemer zoals deze door VTBO is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Afnemer. 6. Informatie, afbeeldingen (zoals bijv. printscreens), mondelinge mededelingen, demofilms, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Programmatuur die telefonisch, via de website of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. VTBO garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Programmatuur volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 7. De offertes en aanbiedingen die door VTBO worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 8. VTBO kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 9. Na het doorlopen van het bestelproces en ontvangst van de betaling volgt verzending per internet en/of verzending van de dongle per gewone post. Bij verzending per post vindt dit plaats op risico van Afnemer en draagt VTBO geen verantwoordelijkheid voor de goede ontvangst hiervan. 10. Indien de Afnemer de Overeenkomst heeft gesloten in de hoedanigheid van consument en geen gebruik wil maken van de Programmatuur, kan deze binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van de Programmatuur de Overeenkomst schriftelijk ontbinden met volledige teruggave (restitutie) van het aankoopbedrag (zonder bijkomende kosten). Indien er gekozen is voor de optie met de dongle zijn de kosten van terugzending hiervan voor de consument-Afnemer.

Artikel 4. Gebruiksrecht (licentie) en beperkingen 1. De Programmatuur wordt niet verkocht, maar in niet-exclusieve licentie gegeven. De eventueel toegezonden dongle wordt wel eigendom van Afnemer. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door VTBO en het gebruiksrecht van Afnemer zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de Programmatuur. Het gebruiksrecht van Afnemer strekt zich niet uit tot de broncode van de Programmatuur. De broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan Afnemer ter beschikking gesteld, ook niet indien Afnemer bereid is voor de terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Afnemer erkent dat de broncode een vertrouwelijke karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van VBTO bevat. 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is VTBO niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen Programmatuur of programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de Programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door VTBO tevens andere dan de overeengekomen Programmatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan VTBO verlangen dat Afnemer daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat. 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van VTBO niet begrepen het onderhoud van de Programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan de Afnemers van de Programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande VTBO tevens zodanig onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan VTBO verlangen dat Afnemer daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat. 5. Het recht tot gebruik van de Programmatuur is steeds nietexclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. 6. Afnemer zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de Programmatuur steeds stipt naleven. Afnemer is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst met VTBO inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de Programmatuur vormt. De overeengekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op:  het soort of type apparatuur waarvoor de Programmatuur bestemd is, en/of – het maximaal aantal verwerkingseenheden waarvoor de Programmatuur bestemd is,  en/of bepaalde – al dan niet met naam of functie aangeduide – personen die binnen de organisatie van Afnemer de Programmatuur mogen gebruiken,  en/of het maximaal aantal Afnemers dat – al dan niet gelijktijdig – binnen de organisatie van Afnemer de Programmatuur mag gebruiken,  en/of – de locatie waarop de Programmatuur gebruikt mag worden, en/of – bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privédoeleinden),  en/of – iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking. 7. VTBO is steeds gerechtigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de Programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. 8. Afnemer zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Afnemer de Programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf, organisatie of huishouden gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. 10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Afnemer de Programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals „time-sharing‟, „application service provision‟, „software as a service‟ en „outsourcing‟. 11. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. 12. VTBO is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Programmatuur. VTBO zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Programmatuur, een en ander naar oordeel van VTBO. 13. Computer naam en/of ingestelde datum mogen na installatie absoluut niet meer gewijzigd worden. Hierdoor zal de programmatuur niet meer functioneren. 14. De opgeslagen folder van de programmatuur en de naam van de folder na installatie niet meer wijzigen. Hierdoor zal de programmatuur niet meer functioneren. De folder dient ook zo hoog mogelijk opgeslagen te worden op de computer.

Artikel 5. Selectie en risico 1. De Afnemer zal VTBO steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 2. De Afnemer draagt zelf het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing van de Programmatuur en andere zaken en materialen en van de door VTBO te verlenen diensten, en is eveneens zelf verantwoordelijk voor de back-up, controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeem beheer voor de eigen systemen waarop de Programmatuur wordt geïnstalleerd. 3. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Programmatuur of gegevens die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulppersoon van Afnemer zijn gebracht.  4. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van o.a. telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Afnemer verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan en actuele professionele virusbeveiligingssystemen en dergelijke, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van VTBO staan. VTBO is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens virussen, spam, hacken en/of mail mailware, zoals onder andere computervirussen, wormen, trojans, logic bombs, denial of service tools, hoax e.d., cyberaanvallen, hackers, uitval van of storingen in computernetwerken of systemen (storingsrisico) en dergelijke transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Afnemer bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van VTBO. 5. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Afnemer om telkens reservekopieën te maken van zijn gegevens.

Artikel 6. Wijziging, meerwerk en voortijdige annulering 1. Indien VTBO op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van VTBO. VTBO is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 2. Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en VTBO kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst. 3. Voor zover voor de levering van de Programmatuur een vaste prijs is afgesproken, zal VTBO Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 7. Toegang 1. Om toegang te krijgen tot de Programmatuur krijgt de Afnemer een naam en wachtwoord toegewezen. 2. Afnemer behandelt de toegangscode vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personen kenbaar. 3. De Afnemer kan zelf de toegangscode wijzigen maar het beheer hiervan is voor eigen verantwoordelijkheid. 4. VTBO is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van de toegangscode wordt gemaakt.

Artikel 8. Helpdesk en onderhoud 1. VTBO zal gratis helpdeskwerkzaamheden verrichten ten aanzien van de Programmatuur. VTBO kan niet garanderen dat de Afnemer direct te woord wordt gestaan maar zal trachten om binnen een redelijk termijn te reageren. VTBO is niet verplicht en verantwoordelijk als dit niet gerealiseerd kan worden om welke reden dan ook.
2. Afnemer zal ervoor zorg dragen dat zij steeds voldoet aan de door VTBO afgegeven eisen met betrekking tot hardware- en (besturings)software. 3. Onder helpdesk wordt verstaan het beantwoorden van vragen ten aanzien van het gebruik van de Programmatuur. VTBO kan helpdeskwerkzaamheden verlenen via telefoon, e-mail of internet. 4. De helpdeskwerkzaamheden zullen hoofdzakelijk worden verricht op maandag tot en met vrijdag van 19:00 tot 22:00 uur met uitzondering van algemeen erkende feest en vakantiedagen in Nederland. 5. Indien buiten de hiervoor genoemde uren helpdeskwerkzaamheden dienen te worden verricht, zullen partijen nadere afspraken maken over de hoogte van de vergoeding van deze werkzaamheden. 6. Onder helpdeskwerkzaamheden wordt in ieder geval niet verstaan:  de installatie van de Programmatuur of updates van de Programmatuur;  inrichtingswerkzaamheden zoals onder meer – maar niet uitsluitend – het definiëren van lay-outs, inrichting van rekenschema‟s en koppelingen met software van derden;  inhoudelijke vragen over door VTBO geleverde gegevensbestanden;  helpdeskwerkzaamheden op locatie;  onderhoud aan en het oplossen van problemen met betrekking tot systeemconfiguraties,  hardware en netwerken;  het wijzigen of wissen van gegevens van licentienemer of werkzaamheden gericht op het `terugvinden van dergelijke gegevens;  het oplossen van fouten in de Programmatuur die zijn ontstaan: (a) door schuld of nalatigheid aan de kant van Afnemer, (b) door gebruikersfouten, (c) door ondeugdelijk gebruik of misbruik van de Programmatuur; 7. VTBO staat er niet voor in dat de Programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. 8. De helpdeskfunctie is kosteloos en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft daarnaast enkel een inspanningsverbintenis waarbij geen enkel resultaat wordt gegarandeerd. 9. Indien voor de door VTBO geleverde Programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten tegen een aparte nader overeen te komen betalingsvergoeding of indien in de gebruiksvergoeding van de Programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Afnemer in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van VTBO geconstateerde fouten in de Programmatuur gedetailleerd aan VTBO melden. Na ontvangst van de melding zal VTBO zich naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de Programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door VTBO te bepalen wijze en termijn aan Afnemer ter beschikking worden gesteld. 10. VTBO is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te brengen. 11. VTBO staat er niet voor in dat de Programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. 12. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal VTBO bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de Programmatuur deze aan Afnemer ter beschikking stellen. 13. Drie (3) maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is VTBO niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. 14. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe of verbeterde mogelijkheden en functies kan VTBO van Afnemer verlangen dat deze een nieuwe Overeenkomst met VTBO aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. 15. Indien Afnemer niet gelijktijdig met het aangaan van de Overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de Programmatuur een onderhoudsovereenkomst met VTBO is aangegaan, kan VTBO niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan. 16. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van Programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd. 17. De overeenkomst voor onderhoud wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. 18. De duur van de onderhoudsovereenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Afnemer of VTBO de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand voor het einde van de betreffende periode. 19. Indien voor de Programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de Afnemer in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van VTBO geconstateerde fouten in de Programmatuur gedetailleerd aan VTBO melden. 20. Fouten ontdekt tijdens het onderzoek of herstel die te wijten zijn aan storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur/ programmatuur (software) of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van leverancier op grond van de overeenkomst, en zullen cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven. 21. In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:  het vervangen van de dongle of andere hardware;  werkzaamheden voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan leverancier;  werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;  modificaties aan apparatuur;  verplaatsing, verhuizing, herinstallatie, vernieuwing, vervanging, van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan;  verhelpen van de gevolgen van virussen, spamming etc.

Artikel 9. Verzend keuze optie 1 (verzending programma & wachtwoord per e-mail) 1. De licentie van de Programmatuur geldt voor een periode van minimaal twee (2) jaar na aankoopdatum (zie factuurdatum). Daarna zal er een licentieverlenging per e-mail noodzakelijk zijn, tegen een op dat moment nader te bepalen financiële vergoeding.
De nieuwe licentieverlenging geldt dan voor een houdbaarheidsperiode van minimaal een (1) jaar na verlengingsdatum (zie factuurdatum). 2. Indien de Programmatuur in zijn geheel (compleet) d.m.v. een email wordt toegezonden (in een RAR/ZIP bestand) aan de Afnemer, exclusief dongle, dan zal de licentiecode gelden voor 2 stuks computers. Indien de programmatuur om welke reden dan ook niet per e-mail verzonden kan worden bestaat de mogelijkheid om tegen meerkosten de programmatuur op een USB stick te verstrekken. De Afnemer dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke virusscanner om vooraf de USB stick te controleren op o.a. virussen en dergelijke alvorens deze te installeren op de computer. Dit geldt overigens ook als het programma per e-mail verstrekt zal worden. Het voorgaande is geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de Afnemer De Afnemer mag zelf bepalen op welke computer(s) men de programmatuur gaat installeren. 3. Indien wenselijk kunnen er tegen meerkosten extra licentiecode(s) (gebruikerslicenties) worden verstrekt waarmee op een extra computer gewerkt kan worden. 4. Met de Programmatuur mag alleen gewerkt worden als de originele versie (geen runtime versie) van Microsoft Officepakket vanaf versie 2007 is geïnstalleerd. Het Officepakket moet minimaal voorzien zijn van Word, Excel, Outlook, Access en dienen allemaal van dezelfde versie te zijn. Overige systeemeisen staan vermeld op de website van VTBO. 5. De Afnemer dient zelf met grote regelmaat en zorgvuldigheid de (aangemaakte) calculatiebestanden/programma/ontvangen map en dergelijke veilig te stellen middels een back up. VTBO adviseert om direct na ieder gebruik van de Programmatuur een back-up versie naar bijvoorbeeld een externe harddisk en/of USB stick te realiseren en daarbij als extra een kopie versie buiten directe computer omgeving veilig te bewaren/op te slaan. 6. Indien Afnemer toch de Programmatuur wil gebruiken op een andere computer dan waarvoor de licentiecode is verstrekt, dan dient hiervoor tegen vooraf gaande betaling een nieuwe licentiecode te worden aangevraagd. VTBO zal alsdan opnieuw beoordelen of hieraan gehoor gegeven zal worden zonder dat men dat verplicht is ten opzichte van Afnemer. 7. Ongeveer dertig (30) dagen voor het verlopen van de licentie zal de Programmatuur een melding kenbaar maken m.b.t. hoeveel dagen de licentie nog zal functioneren. Indien de licentie niet zal worden verlengd kan men de Programmatuur niet meer gebruiken. Hierdoor kunnen aangemaakte / en gerealiseerde projecten en facturen en dergelijke niet meer worden ingezien/bewerkt. 8. Als Afnemer een licentie niet wil verlengen kan dit zonder opzegtermijn en schriftelijke opzegging door eenvoudig het niet voldoen van de openstaande betaling voor verlenging van de licentiedatum.

Artikel 10. Verzend keuze optie 2 (verzending programma en wachtwoord per e-mail evenals een dongle per gewone post) 1. De licentie van de Programmatuur geldt voor een periode van minimaal twee (2) jaar na aankoopdatum (zie factuurdatum). Daarna zal er een licentieverlenging per e-mail noodzakelijk zijn, tegen een op dat moment nader te bepalen financiële vergoeding. De nieuwe licentieverlenging geldt dan voor een periode van minimaal een (1) jaar na verlengingsdatum (zie factuurdatum). 2. De Programmatuur zal d.m.v. een e-mail worden verstrekt aan de Afnemer (in een RAR/ZIP bestand) inclusief dongle welke standaard per gewone post zal worden toegezonden. De Programmatuur kan op een onbeperkt aantal computers worden geïnstalleerd mits men voldoet aan genoemde systeemeisen zoals vermeld op de website van VTBO en genoemd Microsoft Officepakket versie (geen runtime versie) vanaf versie 2007 geïnstalleerd. Het Officepakket moet minimaal voorzien zijn van Word, Excel, Outlook, Access en dienen allemaal van dezelfde versie te zijn. Zonder desbetreffende dongle kan men niet met de Programmatuur werken. Indien de programmatuur om welke reden dan ook niet per e-mail verzonden kan worden bestaat de mogelijkheid om tegen meerkosten de programmatuur op een USB stick te verstrekken. De Afnemer dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke virusscanner om vooraf de USB stick te controleren op o.a. virussen en dergelijke alvorens deze te installeren op de computer. Dit geldt overigens ook als de programmatuur per e-mail verstrekt zal worden. Het voorgaande is geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de Afnemer 3. Er kan niet met meer dan met één computer tegelijk gewerkt worden tenzij Afnemer meerdere dongle(s) aankoopt. 4. Het is mogelijk dat de Afnemer de dongle(s) ontvangt per aangetekende post met ontvangstbevestiging. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor rekening van de Afnemer. 5. Verzending per gewone post geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de Afnemer. VTBO is voor eventueel verlies of beschadiging niet aansprakelijk. 6. Indien wenselijk kan tegen een op dat moment nader te bepalen meerkosten extra dongle(s) worden verstrekt waarmee op een computer gewerkt kan worden. 7. Met de Programmatuur mag alleen gewerkt worden als de originele versie (geen runtime versie) van Microsoft Officepakket vanaf versie 2007 is geïnstalleerd. Het Officepakket moet minimaal voorzien zijn van Word, Excel, Outlook, Access en dienen allemaal van dezelfde versie te zijn. Overige systeemeisen staan vermeld op de website van VTBO. 8. Afnemer dient zelf met grote regelmaat en zorgvuldigheid de (aangemaakte) calculatiebestanden/programma/ontvangen map en dergelijke veilig te stellen middels een back up. VTBO adviseert om direct na ieder gebruik van het programma een backup versie naar bijvoorbeeld een externe harddisk en/of USB stick te realiseren en daarbij als extra een kopie versie buiten directe computer omgeving veilig te bewaren/op te slaan. 9. Een back-up is op iedere andere computer “te gebruiken” mits de Programmatuur en het Officepakket is geïnstalleerd op desbetreffende computer. 10. De periode om bestanden “in te zien” en “te bewerken” is afhankelijk van de verkregen licentie. 11. Indien men de Programmatuur wil blijven gebruiken dan zal tegen vooraf gaande betaling de licentie verlengd moeten worden. VTBO- zal alsdan opnieuw beoordelen of hieraan gehoor gegeven zal worden zonder dat men dat verplicht is tegenover Afnemer. 12. Ongeveer dertig (30) dagen voor het verlopen van de licentie zal de Programmatuur een melding kenbaar maken m.b.t. hoeveel dagen de licentie nog zal functioneren. Indien de licentie niet zal worden verlengd kan men de Programmatuur niet meer gebruiken. Hierdoor kunnen aangemaakte / en gerealiseerde projecten en facturen en dergelijke niet meer worden ingezien/bewerkt. 13. Als Afnemer een licentie niet wil verlengen kan dit zonder opzegtermijn en schriftelijke opzegging door eenvoudig het niet
voldoen van de openstaande betaling voor verlenging van de licentiedatum.

Artikel 11. Leveringstermijnen en einde overeenkomst 1. VTBO zal de Programmatuur met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten aan Afnemer afleveren al dan niet met verzending per post van een dongle. VTBO bepaalt in overleg de wijze van aflevering. 2. De Programmatuur functioneert als stand-alone en is dus geen Software as a Service, software geschikt voor een netwerk of een daarmee vergelijkbare (online) applicatie. 3. Afnemer zal zelf de Programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. 4. VTBO is nimmer verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. 5. Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt Afnemer de Programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt („as is‟), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van VTBO op grond van de garantieregeling van artikel 17. 6. Indien Afnemer de verschuldigde bedrag(en) niet of niet tijdig betaald, zal er niet overgegaan gegaan worden tot uitlevering van de programmatuur dan wel verlenging van de licentietermijn zonder dat daar enige aanmaning of ingebrekestelling voor nodig is. 7. Alle door VTBO genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij VTBO bekend waren. 8. VTBO spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt VTBO niet in verzuim. 9. In alle gevallen, daarom ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt VTBO wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 10. VTBO is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. 11. VTBO is niet gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen VTBO en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden 12. VTBO niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie, ook niet bij het einde van de Overeenkomst. 13. VTBO is bij of na het einde van het gebruiksrecht niet gehouden Afnemer bijstand te verlenen met het oog op een door Afnemer gewenste dataconversie. 14. De eventuele terbeschikkingstelling van documentatie geschiedt via de website in digitale vorm met een door VTBO te bepalen inhoud. VTBO beslist over de vorm en de taal waarin de documentatie wordt verstrekt. Ook kan er documentatie dmv een demofilm worden bekeken op de website evenals verschillende printscreens van de Programmatuur.

Artikel 12. Prijzen 1. Afnemer is verplicht om aan VTBO de overeengekomen vergoeding te betalen. 2. De prijzen zijn in euro‟s, exclusief 19% btw, exclusief reis- en verblijfskosten, exclusief verzend en handelingskosten, exclusief eventuele heffingen van overheidswege tenzij schriftelijk anders vermeldt. 3. VTBO kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 4. Indien de prijzen voor de aangeboden Programmatuur in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan zijn verhoogd, is Afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VTBO.

Artikel 13. Betaling 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: – Onder rembours (bij levering binnen Nederland extra kosten; € 20,00, bij levering buiten Nederland extra kosten op aanvraag) – Overmaken op bankrekening. 2. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken naar de opgegeven bankrekening. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de zaken per internet en/of per post verstuurd. 3. VTBO behoudt zich het recht voor de betalingsmogelijkheden uit te breiden. 4. Betaling dient steeds te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door VTBO aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 5. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 6. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VTBO verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 7. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien VTBO echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 8. VTBO heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VTBO kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VTBO kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 14. Opschorting en Ontbinding 1. Afnemer en VTBO zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Afnemer of VTBO:  in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;  surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;  de bedrijfsvoering staakt. 2. VTBO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:  Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;  na het sluiten van de Overeenkomst VTBO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;  indien de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;  indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van VTBO kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 3. VTBO heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Afnemer of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Afnemer volledig zijn voldaan. 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VTBO op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien VTBO de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid 1. VTBO zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van VTBO mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Afnemer hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is VTBO voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 2. De resultaten van toepassing en gebruik van de door VTBO verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van VTBO vallen. Hoewel de opdracht door VTBO naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan VTBO daarom geen garanties geven met betrekking tot eventuele rendementen, resultaten van verrichte studies en verstrekte adviezen. 3. Hoewel bij het ontwerp, productie en distributie van de Programmatuur door VTBO uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden en dergelijke gemaakt door de VTBO door nalatigheid, vergissing, verzuim, onachtzaamheid en dergelijke niet geheel worden uitgesloten. VTBO is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met het gebruik, toepassing van, dan wel onjuistheden in, door of namens VTBO uitgebrachte en geleverde Programmatuur en producten (dongle) en bijbehorende diensten 4. Afnemer is zelf volledig aansprakelijk voor het gebruik en de toepassing van de Programmatuur. Afnemer is dus zelf verantwoordelijk voor de invoer van gegevens en teksten en bedragen dan wel aantallen en hoeveelheden evenals het controleren van teksten, vermenigvuldigingen, optellingen, verminderingen, verdeling van (de juiste en actuele) BTW percentages en verzending per e-mail en alle overige dergelijke zaken. 5. Aansprakelijkheid van VTBO is tevens uitgesloten voor wat betreft de toepassing van de uren/arbeidsnormen, materiaalprijzen en andere gegevens welke zonder enige verplichtende karakter gratis als inhoud voor de richtlijnenbibliotheek ter beschikking worden gesteld. Dit zijn slechts indicatieve teksten en richtprijzen en uren/arbeidsnormen en kunnen afwijken van de situatie waarvoor Afnemer de Programmatuur gebruikt. Afnemer dient dit zelf dan ook te allen tijde te controleren op volledigheid en juistheid en hiervoor is VTBO niet verantwoordelijk 6. VTBO is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van de Programmatuur, de dongle of van internetverbindingen van Afnemer, VTBO of derden. 7. Indien er op grond van wettelijke bepalingen toch sprake is van aansprakelijkheid, zal de totale aansprakelijkheid van VTBO wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst te allen tijde zijn beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen netto prijs. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de netto vergoedingen (bedongen voor één (1) jaar. Bovendien is de aansprakelijkheid van VTBO in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 8. De aansprakelijkheid van VTBO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer VTBO direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VTBO ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VTBO in staat is adequaat te reageren. 9. De aansprakelijkheid van VTBO voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro). 10. VTBO mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten. 11. Voor (hulp)personen die VTBO op aanwijzing van Afnemer heeft ingeschakeld, is VTBO niet aansprakelijk. 12. VTBO is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde
winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van (klant)gegevens, goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan VTBO voorgeschreven zaken en/of geconstateerde gebreken) dan door Afnemer geleden directe vermogensschade is VTBO niet aansprakelijk. 13. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VTBO of diens leidinggevenden. 14. De aansprakelijkheid van VTBO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer VTBO direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VTBO ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VTBO in staat is adequaat te reageren. 15. Afnemer is verplicht om binnen twee (2) maanden nadat Afnemer een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en levering van de Programmatuur en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan VTBO. 16. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is VTBO op geen enkele wijze verplicht tegenover Afnemer om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden. 17. Afnemer vrijwaart VTBO voor alle aanspraken die derden tegenover VTBO pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door VTBO van de Overeenkomst. 18. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan VTBO zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 19. Na verloop van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de dag van het ontstaan van de vordering, vervalt ieder recht van Afnemer tegenover VTBO ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van VTBO bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16. Overmacht 1. VTBO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VTBO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VTBO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VTBO en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. VTBO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat VTBO zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening middels internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak/criminaliteit en uitval van elektriciteitsvoorzieningen. Deze bepaling geldt niet alleen ten aanzien van VTBO maar tevens ten behoeve van de door VTBO ingeschakelde hosting provider. 4. VTBO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zover VTBO ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VTBO gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17. Garantie 1. VTBO zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de Programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie (3) maanden na terbeschikkingstelling gedetailleerd omschreven schriftelijk bij VTBO zijn gemeld. VTBO garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. 2. Waar in dit artikel sprake is van „fouten‟, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door VTBO schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Programmatuur, en, ingeval de Programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Afnemer deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Afnemer is gehouden van fouten direct melding aan VTBO te maken. 3. VTBO kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Afnemer of van andere niet aan VTBO toe te rekenen oorzaken. Herstel dan wel vergoeding van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. 4. Herstel van fouten zal geschieden op een door VTBO te bepalen locatie. VTBO is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te brengen. 5. VTBO heeft geen verplichting betreffende herstel voor fouten of onvolledigheden of overige gebreke die na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat. 6. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie.
7. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door VTBO in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven. 8. Indien de Programmatuur per e-mail wordt verzonden in combinatie met het verzenden van een dongle via de gewone post, dan verleent VTBO een garantie van zes(6) maanden op deze dongle conform de voorwaarden van deze desbetreffende fabrikant. 9. Om het voorgaande in aanmerking te laten komen dient de Afnemer de desbetreffende aankoopfactuur te overleggen anders zal VTBO het e.e.a. niet verder in behandeling nemen. Artikel 18. Klachten over dienstverlening 1. Klachten over de verrichte dienstverlening en geleverde Programmatuur dienen door Afnemer binnen dertig (30) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zestig (60) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan VTBO. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VTBO in staat is adequaat te reageren. 2. Indien Afnemer een klacht meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. 3. Indien een klacht gegrond is, zal VTBO de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door Afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal VTBO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 19. Geheimhouding 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is VTBO verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Afnemer. De Afnemer kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Afnemer is VTBO niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Afnemer ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval VTBO voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud 1. Gebruiksrechten worden Afnemer steeds verleend onder de voorwaarde dat Afnemer de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

Artikel 21. Intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, ontwerpen, documentatie, evenals voorbereidend materiaal daarvan of andere bescheiden, berusten uitsluitend bij VTBO. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Afnemer tot verveelvoudiging van Programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is nietexclusief en niet-overdraagbaar aan derden. 2. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. 3. Het is VTBO toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Programmatuur. Het is Afnemer niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. 4. Beveiligingsmaatregelen zoals bedoeld in het voorgaande lid kan tot gevolg hebben dat men de Programmatuur niet meer kan inzien dan wel kan gebruiken. Ook reeds aangemaakte projecten/calculaties /termijnstaten/facturen en dergelijke kunnen niet meer gebruikt worden. Afnemer zal zelf voortijdig voorzorgmaatregelen moeten treffen om het e.e.a. veilig te stellen en daarvoor is VTBO niet aansprakelijk. Als uitzonderlijke maatregel kan men tegen betaling de licentie voor enkele dagen verlengen om de nodige gegevens veilig te stellen. Dit verzoek dient schriftelijk te gebeuren. VTBO is niet verplicht dit verzoek te honoreren. 5. VTBO behoudt zich van alle rechten voor en met betrekking tot de intellectuele eigendom die is verbonden aan de Programmatuur die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt. 6. Het is Afnemer niet toegestaan die Programmatuur aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van VTBO. 7. VTBO heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht. 8. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Afnemer een boete van EUR 1.500 (vijftienhonderd euro)voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die VTBO geldend kan maken.

Artikel 22. Toepasselijk recht 1. Op alle Overeenkomsten tussen Afnemer en VTBO is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter onverminderd het recht van partijen om bij wederzijdse instemming de procedure conform het ICT-mediationreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te volgen.

Artikel 23. Vindplaats en wijziging Voorwaarden 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (Midden-Nederland) onder nummer 53914392 en zullen door VTBO op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Voorwaarden te downloaden en op te slaan vanaf de website van VTBO. 2.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met VTBO. 3. De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.