Calculatiesoftware Calc-pro+

CALCULEREN op basis van Stabu bestek systematiek coderingen:

VTBO-Ontwikkeling maakt in Calc-Pro+calculatiesoftware gebruik van de bouwsystematiek coderingen van Stabu Standaard 2007. Hierdoor wordt in de gehele bouwsector met dezelfde coderingen gewerkt waardoor uniformiteit ontstaat in de bouwsector. Als een bestek of werkomschrijving spreekt over metselwerk en voegwerk dan is dat altijd Stabu hoofdstuk 22. Een architect of bestekschrijver zal dan de technische omschrijving van een betreffende onderdeel altijd onder de desbetreffende Stabu hoofdstuk vermelden.

Partijen in de bouw waren het er destijds over eens geworden dat om economische overwegingen voor de zogeheten “burger- en utiliteitsbouw” een nationaal standaardbestek moest worden ontwikkeld (in navolging op het RAW-bestek voor de grond-, weg- en waterbouw). Na de ontwikkelfase verscheen in 1986 de eerste versie van het STABU Standaardbestek. Deze eerste versie kreeg een positieve ontvangst in de bouwwereld. Wel vond men het een bezwaar dat er nu twee besteksystemen waren die min of meer een overlappend deel van de bouw bestreken: het Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW) en STABU. Besloten werd daarom om de twee systemen samen te voegen tot één bestek systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Eind 1990 was dit werk gereed en verscheen er een geheel vernieuwde systematiek in de vorm van een relationele databasestructuur. Deze structuur van informatie voor de computer biedt de basis van koppelingen met andere informatiestromen en een bredere toepassing dan alleen voor bestekken. Dit is de basis voor de door ontwikkeling naar een bouwbreed informatiesysteem.

STABU is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. De naam van de Stichting STABU is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van een bouwbreed informatiesysteem voor de woning- en utiliteitsbouw. Met behulp van de computer en de STABU Systematiek kunnen bestekschrijvers snel en efficiënt projectbestekken maken en bewerken. Om uniform dezelfde taal te spreken hebben wij gekozen om onze calculatie indeling op basis van STABU te ontwikkelen.

Indien een STABU bestek wordt aangeleverd in een “Word” document dan kunt u dit inlezen c.q. koppelen aan het Calc-Pro+calculatieprogramma onder tabblad “Bijlagen”, zodat dit direct beschikbaar is tijdens het calculeren/begroten.
Daarbij kunt u met een markeerstift de tekst markeren die u heeft behandeld, zodat u exact weet wat u al heeft afgehandeld. Handig en overzichtelijk indien u mogelijk tussentijds wordt afgeleid door een onaangekondigd telefoongesprek.

Hieronder staan de Stabu bestekshoofdstukken opgesomd die toegepast worden in Calc-Pro+ calculatieprogramma t.w.:

00 Algemeen
01 Voor het werk geldende voorwaarden
02 Reserve
03 Reserve
04 Reserve
05 Bouwplaatsvoorzieningen
06 Conserveringen
07 Reserve
08 Reserve
09 Reserve
10 Stut- en sloopwerk
11 Reserve
12 Grondwerk
13 Reserve
14 Buitenriolering en drainage
15 Terreinverhardingen
16 Beplanting
17 Terreininrichting
18 Reserve
19 Reserve
20 Funderingspalen en damwanden
21 Betonwerk
22 Metselwerk
23 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen
24 Ruwbouw timmerwerk
25 Metaal constructiewerk
26 Bouwkundige kanaalelementen
27 Reserve
28 Reserve
29 Reserve
30 Kozijnen, ramen en deuren
31 Systeembekledingen
32 Trappen en balustrade
33 Dakbedekking
34 Beglazing
35 Natuur- en kunststeen
36 Voegvulling
37 Na- isolatie
38 Gevelschermen
39 Reserve
40 Stukadoorswerk
41 Tegelwerk
42 Dekvloeren en vloersystemen
43 Metaal- en kunststofwerk
44 Plafond- en wandsystemen
45 Afbouwtimmerwerk
46 Schilderwerk
47 Binneninrichting
48 Behang, vloerbedekking, en stoffering
49 Reserve
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren
51 Binnenriolering
52 Waterinstallaties
53 Sanitair
54 Brandbestrijdingsinstallaties
55 Gasinstallaties
56 Perslucht- en vacuüminstallaties
57 Technische inrichting
58 Reserve
59 Reserve
60 Verwarmingsinstallaties
61 Ventilatie- en luchtbehandelinginstallaties
62 Koelinstallaties
63 Reserve
64 Reserve
65 Reserve
66 Reserve
67 Reserve
68 Regelinstallaties
69 Reserve
70 Elektrotechnische installaties
71 Reserve
72 Reserve
73 Reserve
74 Reserve
75 Reserve
76 Reserve
77 Reserve
78 Gebouwenbeheerssysteem
79 Reserve
80 Liftinstallaties
81 Roltrappen en rolpaden
82 Hef- en hijsinstallaties
83 Goederentransport- en distributiesystemen
84 Gevelonderhoudinstallaties
85 Reserve
86 Reserve
87 Reserve
88 Reserve
89 Reserve
90 Reserve
91 Inbraak preventie/Politiekeurmerk
92 Reserve
93 Reserve
94 Reserve
95 Reserve
96 Wind- Energie installaties
97 Zonne- Energie installaties
98 Grondboringen
99 Warmtepomp installaties
100 Overige zaken
—————————————————————–
ELEMENTEN BEGROTING/CALCULATIE(voorbeeld)
—————————————————————–
Funderingsbalken 400 x 600 (voorbeeld)
Funderingsbalken 500 x 600 (voorbeeld) Funderingsbalken 600 x 600 (voorbeeld)

Voorbeeld: Onderverdeling van STABU bestekssystematiek voor de Woning- en Utiliteitsbouw

STABU-HOOFDSTUKKEN/PARAGRAFEN ONDERVERDELING (onderstaand uitsluitend ter illustratie)

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.02 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.

01.03 VERZEKERINGEN

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 ALGEMEEN

05.31 LOODSEN EN KETEN

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL

05.33 BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

05.41 INRICHTING WERKTERREIN

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME

05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN

05.50 MAATVOERING

05.51 OPMETEN

05.52 UITZETTEN

05.61 TIJDELIJKE DRAINAGE

05.62 TIJDELIJKE BEMALING

05.71 TIJDELIJKE DAMWANDEN

05.72 TIJDELIJKE PAALFUNDERINGEN

05.73 ANKERS TIJDELIJKE DAMWANDEN

05.74 BEWERKINGEN TIJDELIJKE FUNDERINGSPALEN

10 STUT-EN SLOOPWERK

10.00 ALGEMEEN

10.31 TOTAAL SLOOPWERK

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK

10.40 STUTWERK

10.50 HAK-EN BREEKWERK

12 GRONDWERK

12.00 ALGEMEEN

12.30 BOUWRIJP MAKEN

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN

12.60 VERDICHTEN VAN GROND

12.70 BEWERKEN VAN GROND

12.81 FOLIES EN WEEFSELS

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00 ALGEMEEN

14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

14.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

14.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

14.20 BESTAAND WERK

14.31 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN

14.32 METALEN BUISLEIDINGEN

14.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

14.38 VERBINDINGEN

14.40 GOTEN

14.51 PUTTEN

14.52 AFSCHEIDERS

14.53 KOLKEN

14.54 TANKS

14.60 APPENDAGES

14.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN

14.81 ISOLATIE

15 TERREINVERHARDINGEN

15.00 ALGEMEEN

15.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, TERREINVERHARDING

15.31 KANTOPSLUITINGEN MET BANDEN

15.38 VOORZIENINGEN KANTOPSLUITINGEN

15.41 STRAATSTEENBESTRATING

15.42 TEGELBESTRATING

15.43 KEIENBESTRATING

15.44 BEDRIJFSVLOERPLAAT BESTRATING

15.51 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN ASFALTVERHARDING

15.52 ASFALTVERHARDINGEN

15.61 BETONVERHARDINGEN

15.71 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

15.81 GELEIDINGSCONSTRUCTIES

16 BEPLANTING

16.00 ALGEMEEN

16.21 WINNEN BEPLANTING

16.22 ONDERHOUD BEPLANTING

16.30 GRONDVERBETERING

16.41 ZAAIEN

16.42 POTEN

16.43 BEZODEN

16.51 PLANTEN

16.52 VERPLANTEN

16.60 WATER GEVEN

16.80 STELPOSTEN

16.81 FOLIES EN WEEFSELS

17 TERREININRICHTING

17.00 ALGEMEEN

17.12 WERKBESCHEIDEN

17.31 GEBOUWEN/BOUWWERKEN

17.32 TERREINMEUBILAIR

17.33 SPORT-, TRIM-EN SPEELTOESTELLEN

17.34 VERKEERSVOORZIENINGEN, BEWEGWIJZERING EN RECLAME

17.35 DECORATIEVE OBJECTEN

17.41 AFRASTERINGEN, VOORAF VERVAARDIGD

17.42 POORTEN EN HEKKEN, VOORAF VERVAARDIGD

17.43 GELUIDWERINGSSCHERMEN, VOORAF VERVAARDIGD

17.51 TIMMERWERK, IN HET WERK VERVAARDIGDE OBJECTEN

17.52 AFRASTERINGEN, IN HET WERK VERVAARDIGD

17.80 STELPOSTEN

20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

20.00 ALGEMEEN

20.13 BEPROEVEN, CONTROLEREN

20.31 PAALFUNDERINGEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE PALEN

20.32 IN DE GROND GEVORMDE PALEN

20.37 BEWERKINGEN FUNDERINGSPALEN

20.41 DAMWANDEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE DAMWANDPROFIELEN

20.42 IN DE GROND GEVORMDE DAMWANDEN

20.43 DAMWANDVERANKERINGEN

20.47 BEWERKINGEN DAMWANDEN

21 BETONWERK

21.00 ALGEMEEN

21.13 BEPROEVEN, KEUREN, CONTROLEREN

21.15 PROEFSTUK

21.21 BETONREPARATIE

21.22 BETONBESCHERMING

21.23 INJECTEREN

21.31 VERLOREN BEKISTING

21.32 TIJDELIJKE BEKISTING

21.33 STAALPLAATBETONVLOEREN

21.40 WAPENINGSWERK

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON

21.51 IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT

21.52 IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON

21.53 IN HET WERK GESTORT BETON, GEWICHTBESPARENDE VOORZ.

21.60 VOORSPANNING

21.71 NABEHANDELING

21.72 BEWERKING

21.81 ISOLATIE

21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

21.83 PROFIELEN

21.84 OPLEGGINGEN

21.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN

21.86 VOCHTKERINGEN

22 METSELWERK

22.00 ALGEMEEN

22.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN

22.21 VERWIJDEREN AFWERKINGEN

22.22 AANSLUITINGEN EN AANHELEN

22.23 INJECTEREN

22.24 REINIGEN METSELWERK

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL

22.32 KALKZANDSTEEN MET MORTEL

22.33 BETONSTEEN MET MORTEL

22.34 NATUURSTEEN MET MORTEL

22.35 GLAZEN BOUWSTEEN MET MORTEL

22.36 LEEMSTEEN MET MORTEL

22.41 BAKSTEEN, GELIJMD

22.42 KALKZANDSTEEN, GELIJMD

22.43 BETONSTEEN, GELIJMD

22.44 GIPSBLOKKEN, GELIJMD

22.51 BAKSTEEN, DROOG GESTAPELD

22.52 BETONSTEEN, DROOG GESTAPELD

22.55 GLAZEN BOUWSTEEN, DROOG GESTAPELD

22.60 VOORZIENINGEN IN METSELWERK

22.71 AFKWAST-, VERTIN-EN RAAPLAGEN

22.72 VOEGWERK

22.81 WAPENING

22.82 VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES

22.83 ISOLATIE

22.84 VOCHTKERINGEN

22.85 KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.86 INFORMATIEPLAAT/-ELEMENT

23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.00 ALGEMEEN

23.30 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

23.31 RUIMTELIJKE ELEMENTEN

23.41 NIET-VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN

23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN

23.43 DAKELEMENTEN

23.50 WANDELEMENTEN

23.51 KOZIJNELEMENTEN

23.61 TRAPELEMENTEN

23.62 BALUSTRADE-ELEMENTEN

23.70 BEKLEDINGS-EN AFDEKKINGSELEMENTEN

23.81 VOCHTKERINGEN

23.82 VOEGVULLINGEN

23.84 OPLEGGINGEN

23.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN

24 RUWBOUWTIMMERWERK

24.00 ALGEMEEN

24.31 BALKCONSTRUCTIES

24.32 REGEL-, TENGEL-EN RACHELWERK

24.41 BESCHIETINGEN

24.42 VLAKKE-PLAATBEKLEDINGEN

24.43 GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN

24.44 PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN

24.45 PANEELBEKLEDINGEN

24.51 SPANTEN, LIGGERS EN KOLOMMEN

24.52 VLOER-, WAND-EN DAKELEMENTEN

24.53 LUIFELELEMENTEN

24.81 ISOLATIE

24.82 VOCHTKERINGEN

24.83 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN

24.84 OPLEGGINGEN

24.85 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

24.86 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00 ALGEMEEN

25.31 SKELET

25.32 CONSTRUCTIE-ONDERDELEN

25.33 PLATEN, PROFIELEN EN KABELS

25.81 VOCHTKERINGEN

25.82 OPLEGGINGEN

25.83 TOEBEHOREN

26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.00 ALGEMEEN

26.21 HERSTELLEN KANALEN

26.31 STEENACHTIGE KANAALELEMENTEN

26.32 METALEN KANAALELEMENTEN

26.33 KUNSTSTOF KANAALELEMENTEN

26.40 SCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS

26.81 DOORVOERINGEN

26.82 BEEINDIGINGEN EN TOEGANGEN

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

30.23 REPARATIE KOZIJNEN, HOUT

30.31 STELKOZIJNEN

30.32 KOZIJNEN

30.33 DEUREN

30.34 RAMEN

30.36 ROOSTERS

30.37 PANELEN

30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.41 DAKVENSTERS

30.42 DAKKAPELLEN

30.43 DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN

30.44 DAKLUIKEN

30.51 VLIESGEVELSYSTEMEN

30.52 BEGLAZINGSPROFIELSYSTEMEN

30.61 TOURNIQUETS EN RONDLOOPDEUREN

30.62 GARAGE-EN BEDRIJFSBUITENDEUREN

30.63 BEDRIJFSBINNENDEUREN

30.64 BEDRIJFSGORDIJNEN

30.68 TOEBEHOREN GARAGE-EN BEDRIJFSDEUREN

30.70 BEWEEGBARE BINNENWANDEN

30.80 HANG-EN SLUITWERK

31 SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00 ALGEMEEN

31.12 WERKBESCHEIDEN

31.21 HERSTELWERKZAAMHEDEN

31.31 ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN

31.32 ENKELVOUDIGE FELSPLAATBEKLEDINGEN

31.33 ENKELVOUDIGE PROFIELPLAATBEKLEDINGEN

31.40 SAMENGESTELDE BEKLEDINGEN

31.50 BEKLEDINGEN SANDWICHPANELEN

31.81 VOCHTKERINGEN

31.82 ISOLATIE

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.00 ALGEMEEN

32.12 WERKBESCHEIDEN

32.31 VASTE TRAPPEN

32.32 BEWEEGBARE TRAPPEN

32.37 TRAPONDERDELEN

32.41 LADDERS

32.42 KLIMIJZERS

32.43 KLIMBEVEILIGING

32.51 BALUSTRADEN

32.52 LEUNINGEN

32.57 BALUSTRADE-EN LEUNINGONDERDELEN

33 DAKBEDEKKINGEN

33.00 ALGEMEEN

33.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

33.20 VERWIJDEREN

33.21 HERSTELLEN, RESTAUREREN

33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG

33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN

33.34 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

33.35 DAKDETAILS

33.36 DAKBEGROEIING

33.37 DAKVERHARDINGEN

33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.41 KERAMISCHE EN BETONNEN DAKPANNEN

33.42 METALEN DAKPANPLATEN

33.51 NATUUR-EN KUNSTSTEEN LEIEN

33.52 METALEN LEIEN

33.53 HOUTEN LEIEN

33.54 BITUMINEUZE LEIEN

33.55 KUNSTSTOF LEIEN

33.56 KERAMISCHE EN BETONNEN LEIEN

33.61 FELSPLAATBEDEKKINGEN

33.62 ROEVENBEDEKKINGEN

33.63 GESOLDEERDE BEDEKKINGEN

33.64 SCHAKELBEDEKKINGEN

33.68 OP TE NEMEN ONDERDELEN, METALEN-PLAATBEDEKKINGEN

33.71 VEZELCEMENT-PLAATBEKLEDINGEN

33.72 BITUMINEUZE-PLAATBEKLEDINGEN

33.73 METALEN-PLAATBEKLEDINGEN

33.74 KUNSTSTOF-PLAATBEKLEDINGEN

33.80 RIETBEDEKKINGEN

33.85 OP TE NEMEN ONDERDELEN, RIETBEDEKKINGEN

33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN

34 BEGLAZING

34.00 ALGEMEEN

34.12 WERKBESCHEIDEN

34.13 BEPROEVEN

34.20 BESTAAND WERK

34.31 ENKELBLADIG GLAS

34.32 GELAAGD GLAS

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

34.34 PROFIELGLAS

34.35 KUNSTSTOF

34.36 VOORZETRUITEN EN ISOLATIEFOLIES

34.37 GLASPANEEL

34.41 STRUCTURELE BEGLAZING

35 NATUUR-EN KUNSTSTEEN

35.00 ALGEMEEN

35.32 NATUURSTEEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN

35.33 NATUURSTEEN KOLOMMEN, STIJLEN, LATEIEN EN CONSOLES

35.34 NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN

35.35 NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN

35.42 KUNSTSTEEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN

35.44 KUNSTSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN

35.45 KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN

35.81 ISOLATIE

35.82 VOCHTKERINGEN

35.83 PROFIELEN

36 VOEGVULLING

36.00 ALGEMEEN

36.20 BESTAAND WERK

36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT

36.40 VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND

36.50 VOEGVULLINGEN MET VOEGPROFIELEN

36.60 VOEGVULLINGEN MET SCHUIM

37 NA-ISOLATIE

37.00 ALGEMEEN

37.30 ISOLATIE-ELEMENTEN

37.41 SPOUWISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD

37.42 ISOLATIEDEKLAGEN, TER PLAATSE GEVORMD

37.43 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN

38 GEVELSCHERMEN

38.00 ALGEMEEN

38.12 TEKENINGEN

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN

38.40 VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN

38.50 GEVELHEKKEN, LUIKEN EN HORDEUREN

38.80 STELPOSTEN

40 STUKADOORWERK

40.00 ALGEMEEN

40.21 HERSTELLEN

40.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND

40.30 PLEISTERDRAGERS

40.40 PLEISTERWERK

40.50 BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

40.81 PROFIELEN

41 TEGELWERK

41.00 ALGEMEEN

41.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND

41.32 WANDTEGELWERK

41.42 VLOERTEGELWERK

41.52 TRAPTEGELWERK

41.62 PLINTTEGELWERK

41.63 MUURAFDEKKINGEN

41.64 ACCESSOIRETEGELS

41.71 VOEGWERK

41.81 ISOLATIE

41.83 PROFIELEN

41.84 TOEBEHOREN

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00 ALGEMEEN

42.21 HERSTELLEN

42.22 AANSLUITINGEN

42.23 VOORBEHANDELING ONDERGROND

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

42.32 MORTELDEKVLOEREN OP ISOLATIE

42.34 BITUMENGEBONDEN DEKVLOEREN

42.35 DROOGBOUW DEKVLOEREN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.50 VLOERSYSTEMEN

42.72 BEWERKING

42.81 PROFIELEN

43 METAAL-EN KUNSTSTOFWERK

43.00 ALGEMEEN

43.31 LUIKEN

43.32 ROOSTERS

43.33 OMRANDINGEN

43.34 LUIFEL-/DAKELEMENTEN

43.38 DIVERSE ONDERDELEN

43.41 AFDEKPROFIELEN

43.42 METAALPROFIELEN

43.43 KUNSTSTOF PROFIELEN

43.44 GAZEN, NETTEN EN WEEFSELS

44 PLAFOND-EN WANDSYSTEMEN

44.00 ALGEMEEN

44.12 WERKBESCHEIDEN

44.16 PROEFOPSTELLINGEN

44.31 PANELENPLAFONDS

44.32 STROKENPLAFONDS

44.33 LAMELLENPLAFONDS

44.34 ROOSTERPLAFONDS

44.35 RASTERPLAFONDS

44.36 BAFFLE-PLAFONDS

44.37 GIPSPLAATPLAFONDS

44.38 PLAFONDELEMENTEN EN -ONDERDELEN

44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.50 SYSTEEMBEKLEDINGEN

44.80 STELPOSTEN

45 AFBOUWTIMMERWERK

45.00 ALGEMEEN

45.31 REGELWERK

45.32 TENGEL-EN RACHELWERK

45.41 BESCHIETINGEN

45.42 VLAKKE-PLAATBEKLEDINGEN

45.43 GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN

45.44 PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN

45.45 PANEELBEKLEDINGEN

45.46 AFTIMMERINGEN

45.81 ISOLATIE

45.82 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN

46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN

46.20 HERSTELLEN BESTAANDE ONDERGROND

46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT

46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.24 BESTAANDE ONDERGROND, KUNSTSTOF

46.28 BESTAANDE ONDERGROND, DIVERSEN

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.34 NIEUWE ONDERGROND, KUNSTSTOF

46.38 NIEUWE ONDERGROND, DIVERSEN

47 BINNENINRICHTING

47.00 ALGEMEEN

47.31 KASTEN

47.32 STELLINGEN

47.33 GARDEROBES

47.34 CONTAINERS EN BAKKEN

47.41 AANRECHT-, WERK-EN BUFFETBLADEN

47.42 BALIES

47.44 ZITMEUBELS

47.51 BEWEGWIJZERING

47.52 RECLAME-OBJECTEN

47.60 GEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE

47.80 STELPOSTEN

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.00 ALGEMEEN

48.12 TEKENINGEN

48.20 BESTAAND WERK

48.31 BEHANGWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND

48.32 BEHANGWERK, ONDERLAGEN

48.33 BEHANG OP PAPIERBASIS

48.34 WANDBEKLEDINGEN

48.41 VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND

48.42 VLOERBEDEKKING, TUSSENLAGEN

48.43 ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN

48.44 ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN

48.45 PARKET

48.51 ZONWERINGSSCHERMEN EN GORDIJNEN, BINNEN

48.58 TOEBEHOREN STOFFERING

48.61 PROFIELEN

48.80 STELPOSTEN

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00 ALGEMEEN

50.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

50.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

50.31 DAKGOTEN

50.32 DAKGOOTBEKLEDINGEN

50.41 METALEN BUISLEIDINGEN

50.42 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

50.48 VERBINDINGEN

50.50 APPENDAGES

50.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN

50.60 TANKS

50.62 FILTERS

51 BINNENRIOLERING

51.00 ALGEMEEN

51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

51.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

51.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

51.31 METALEN BUISLEIDINGEN

51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

51.33 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN

51.38 VERBINDINGEN

51.41 GOTEN

51.42 PUTTEN

51.43 AFSCHEIDERS

51.50 POMPEN EN TANKS

51.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN

51.62 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN

51.64 SLANGEN

51.81 ISOLATIE

51.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN

52 WATERINSTALLATIES

52.00 ALGEMEEN

52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

52.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

52.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

52.31 METALEN BUISLEIDINGEN

52.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

52.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS

52.34 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN

52.38 VERBINDINGEN

52.40 POMPEN EN APPARATEN

52.51 VOORRAADTOESTELLEN

52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN

52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN

52.62 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

52.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN

52.81 ISOLATIE

52.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN

53 SANITAIR

53.00 ALGEMEEN

53.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

53.14 PROEFOPSTELLINGEN

53.30 SANITAIRCOMBINATIES

53.31 CLOSET-EN URINOIRCOMBINATIES

53.32 DOUCHE-, BAD-EN BIDETCOMBINATIES

53.33 WASTAFEL-EN WASTROGCOMBINATIES

53.34 GOOTSTEEN-EN SPOELBAKCOMBINATIES

53.70 KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES

53.80 TOEBEHOREN SANITAIR

54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES

54.00 ALGEMEEN

54.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

54.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

54.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

54.14 PROEFOPSTELLINGEN

54.31 METALEN BUISLEIDINGEN

54.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

54.38 VERBINDINGEN

54.40 BRANDBLUSTOESTELLEN

54.50 APPENDAGES

54.60 FLESSEN EN TANKS

55 GASINSTALLATIES

55.00 ALGEMEEN

55.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

55.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

55.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

55.31 METALEN BUISLEIDINGEN

55.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

55.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS

55.38 VERBINDINGEN

55.40 FLESSEN EN TANKS

55.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN

55.52 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

55.53 APPENDAGES OM LEIDINGEN

56 PERSLUCHT-EN VACUUMINSTALLATIES

56.00 ALGEMEEN

56.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

56.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

56.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

56.31 METALEN BUISLEIDINGEN

56.32 VERDELERS EN VERZAMELAARS

56.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

56.38 VERBINDINGEN

56.40 APPARATEN, FLESSEN EN TANKS

56.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN

56.52 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

56.53 APPENDAGES OM LEIDINGEN

57 TECHNISCHE INRICHTING

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.00 ALGEMEEN

60.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

60.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

60.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

60.14 PROEFOPSTELLINGEN

60.31 METALEN BUISLEIDINGEN

60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS

60.34 METALEN KANALEN

60.35 KUNSTSTOF KANALEN

60.38 VERBINDINGEN

60.41 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE

60.42 VERWARMINGSLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.60 FLESSEN EN TANKS

60.71 APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN

60.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN

60.73 APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN

60.74 APPENDAGES VERWARMINGSLICHAMEN

60.81 ISOLATIE

60.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN

60.83 REGELAPPARATUUR

61 VENTILATIE-EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00 ALGEMEEN

61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

61.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

61.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

61.14 PROEFOPSTELLING

61.31 MINERALE KANALEN

61.32 METALEN KANALEN

61.33 KUNSTSTOF KANALEN

61.36 VERDELERS EN VERZAMELAARS

61.38 VERBINDINGEN

61.41 LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

61.42 VENTILATIE-, VERWARMINGS-EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN

61.43 VENTILATOREN

61.51 BINNENROOSTERS

61.52 BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN

61.60 APPENDAGES

61.81 ISOLATIE

61.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN

61.83 REGEL-EN SCHAKELAPPARATUUR

62 KOELINSTALLATIES

62.00 ALGEMEEN

62.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

62.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

62.13 BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

62.14 PROEFOPSTELLING

62.31 METALEN BUISLEIDINGEN

62.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

62.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS

62.38 VERBINDINGEN

62.41 CENTRALE KOELAPPARATEN

62.42 LOKALE KOELAPPARATEN

62.51 KOELLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE

62.52 KOELLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE

62.60 TANKS

62.71 APPENDAGES IN LEIDINGEN

62.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

62.73 APPENDAGES OM LEIDINGEN

62.74 APPENDAGES KOELLICHAMEN

62.81 ISOLATIE

62.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN

68 REGELINSTALLATIES

68.00 ALGEMEEN

68.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

68.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

68.13 KEURING EN BEPROEVING

68.31 MEETORGANEN EN OPNEMERS

68.32 REGELAARS

68.33 CORRIGERENDE ORGANEN

68.34 BEDIENENDE ELEMENTEN

68.41 VERWERKINGSAPPARATUUR

68.51 SCHAKEL-EN VERDEELEENHEDEN

68.52 OMVORMERS

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.00 ALGEMEEN

70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

70.12 WERKBESCHEIDEN

70.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

70.14 REVISIEBESCHEIDEN

70.16 PROEFOPSTELLINGEN

70.20 BESTAAND WERK

70.31 TRANSFORMATOREN

70.32 AGGREGATEN

70.33 OMZETTERS

70.34 ACCUMULATOREN

70.35 NO-BREAKSYSTEMEN

70.36 FILTERS

70.37 BLINDSTROOMCOMPENSATOREN

70.38 TRANSFORMATORSTATIONS, VOORAF VERVAARDIGD

70.41 KANALISATIE

70.42 BUISLEIDINGEN EN SLANGEN

70.43 DOORVOERINGEN

70.51 SCHAKEL-EN VERDEELINRICHTINGEN, HOOGSPANNING

70.52 SCHAKEL-EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING

70.53 RAILKOKERSYSTEMEN

70.54 MEETINSTRUMENTEN

70.55 BEVEILIGINGSTOESTELLEN

70.61 ENERGIEKABELS, HOOGSPANNING

70.62 ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING

70.63 INFORMATIE-EN SIGNAALKABELS

70.64 DRADEN

70.65 TOEBEHOREN DRAAD/KABEL

70.71 SCHAKELAARS, HOOGSPANNING

70.72 SCHAKELAARS, LAAGSPANNING

70.73 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, HOOGSPANNING

70.74 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING

70.75 SCHAKELAARCOMBINATIES

70.78 SPANNINGSRAILS

70.81 VERLICHTINGSARMATUREN

70.82 LAMPEN

70.83 VERWARMINGSTOESTELLEN EN KABELS

70.84 ELEKTRISCHE TOESTELLEN

70.88 AARDINGS-EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN

75 COMMUNICATIE-EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.00 ALGEMEEN

75.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN

75.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIE-ONDERDELEN

75.12 WERKBESCHEIDEN

75.13 METEN, BEPROEVEN/INREGELEN, IN BEDR. STELLEN EN CONTROLEREN

75.14 REVISIEBESCHEIDEN

75.15 BEDIENINGSINSTRUCTIE/OPLEIDING

75.16 PROEFOPSTELLINGEN

75.20 BESTAAND WERK

75.31 CENTRALE COMMUNICATIE-APPARATUUR

75.32 CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR

75.33 BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANELEN

75.37 VOEDINGSAPPARATUUR

75.41 SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR

75.42 SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR

75.43 SIGNAALONTVANGST-WEERGAVE APPARATUUR

75.44 SIGNAALOPNAME-WEERGAVE APPARATUUR

75.45 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR

75.46 COMMUNICATIE-APPARATUUR

75.51 REGISTRATIE-APPARATUUR

75.52 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR

75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR

75.61 INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN

75.62 RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN

75.65 TOEBEHOREN INFORMATIEKABELS

75.71 VERBINDINGSMATERIAAL

75.72 SIGNAALVERDELERS

75.73 SCHAKEL-EN AANSLUITMATERIAAL

75.81 GEGEVENSUITVOERAPPARATUUR

75.82 SOFTWARE

75.83 GEGEVENSDRAGERS

78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN

78.00 ALGEMEEN

78.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

78.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

78.13 NIET-AUTONOME FUNCTIES

78.14 AUTONOME FUNCTIES

78.15 MENS-MACHINEDIALOOG

78.16 BEVEILIGING

78.17 BEHEERFUNCTIES

78.31 SYSTEEMPROGRAMMA’S

78.32 APPLICATIEPROGRAMMA’S

78.33 DATABEHANDELING

78.41 CENTRALE VERWERKINGSAPPARATUUR

78.42 RANDAPPARATUUR

80 LIFTINSTALLATIES

80.00 ALGEMEEN

80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

80.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

80.13 KEURING

80.31 LIFTKOOIEN

80.32 CONSTRUCTIES IN SCHACHT, MACHINE-EN SCHIJVENRUIMTE

80.33 AANDRIJVINGEN

80.34 BESTURING EN SIGNALERING

80.35 SCHACHTTOEGANGEN

80.80 TOEBEHOREN

81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN

81.00 ALGEMEEN

81.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

81.12 WERKBESCHEIDEN

81.13 METEN, BEPROEVEN/INREGELEN, IN BEDRIJFSTELLEN EN KEUREN

81.14 INSTRUCTIE/OPLEIDING

81.15 REVISIEBESCHEIDEN

81.20 BESTAAND WERK

81.30 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN

81.80 STELPOSTEN

82 HEF-EN HIJSINSTALLATIES

83 GOEDERENTRANSPORT-EN -DISTRIBUTIESYSTEMEN

84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES

84.00 ALGEMEEN

84.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

84.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

84.13 BEPROEVING EN KEURING

84.30 RAILTRAJECTEN

84.40 DAKBALKEN EN -HAKEN

84.50 DAK-EN GEVELWAGENS

84.60 HANGSTEIGERS

84.70 GEVELLADDERS

84.80 GEVELBESCHERMINGSVOORZIENINGEN